Komunikat 1/2022

Kraków 27 III 2022

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM

WBREW CAŁEMU ZŁU TEGO ŚWIATA

ŻYCZYMY

NIEGASNĄCEJ NADZIEI

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

I DOBREGO ZDROWIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Wszystko wskazuje, że uda się wreszcie powrócić do normalnej działalności Oddziału, będzie można spotykać się w lokalu i gdzie indziej, organizować zwiedzania wystaw i dyskusje. Przede wszystkim nareszcie będzie mogło odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału, które niniejszym zwołujemy w trybie stacjonarnym na dzień 25 kwietnia br (poniedziałek) o godz. 17:00 pierwszy termin o godz. 17:30 drugi termin.

Zebranie odbędzie się w lokalu przy Starowiślnej, program w załączeniu.


WYSTAWY

Na początek zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy Światło i cisza prezentującej prace Vilhelma Hammershøia (1864–1916), po której oprowadzi nas dr Aleksandra Krypczyk de Barra, w środę, 27 kwietnia o godz 14.00 (zbiórka w holu Gmachu Głównego MNK).


SESJE

Doroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki planujemy tradycyjnie zorganizować w listopadzie, w bieżącym, 2022 roku, w Krakowie.

Proponujemy temat: O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI, który nie był dotychczas podejmowany jako przedmiot osobnego zainteresowania obu tych profesji. Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny dziejowej i naszego udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na gruncie krakowskim. Dlatego konferencję pzygotowujemy wspólnie z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.

Przedmiotem rozważań powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej szczegółowej, zogniskowane wokół następujących zagadnień:

* Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym

* Potrzeba, skala, granice badań, błędy

* Dopuszczalna ingerencja:

odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja, walory artystyczne

* Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia:

dostępność, ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji

Termin zgłaszania referatów upływa 20 VI br. Zgłoszenia na adres Oddziału Krakowskiego można składać drogą internetową lub pocztą na adresy widniejące w dole strony.


Porządek Dzienny

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Czlonków Oddzialu Krakowskiego SHS

W dn. 25 kwietnia 2022

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego/ Prezes Zarządu Oddziału

kol. Joanna Daranowska-Łukaszewska

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Wybór Protokolanta

4. Uczczenie Pamięci zmarłych członków naszego Oddziału w latach 2018-2022

5. Przyjęcie porządku dziennego

6.Powolanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego / 2 osoby/

7. Sprawozdanie z działalności Oddziału

– sekretarz (kol. Agnieszka Gronek)

– skarbnik (kol. Joanna Kamieniarczyk)

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Dariusz Nowacki)

9. Powołanie Komisji Wnioskowej

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z porzedniego Walnego Zebrania o przyjęcie

12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej / 3 osoby)

14. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału

15. Wybór ośmiu członków Zarządu

16. Wybór Komisji Kwalifikacyjnej /3 osoby/

17.Wybór Komisji Rewizyjnej

18. Wybór delegatów

19. Odczytanie planu pracy

20. Dyskusja nad planem pracy i jego przyjęciem

21. Wolne wnioski

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.